Zapraszamy Państwa do współpracy, oferujemy wysokiej jakości produkty, terminowe dostawy oraz konkurencyjne ceny.
Kontakt z nami: tel.: +48 12 263 73 27, tel.kom. +48 793 930 812, e-mail: biuro@e-promo.com.pl

Legalizacja nieautomatycznych wag przemysłowych.

» Legalizacja wagi

źródło: Prawo o miarach (Dz.U. 2021r. poz. 2068) - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016r. poz.542 z późniejszymi zmianami)

źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz.U. 2016 poz. 815)

źródło: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2019 poz. 759)

źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrzadów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017 poz. 885)

Co to jest legalizacja

Zgodnie z Ustawą "Prawo o Miarach", która reguluje kwestie legalizacji urządzeń pomiarowych, legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzanie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania techniczne i metrologiczne. Dowodem legalizacji jest świadectwo lub cecha legalizacji umieszczana na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji.

Jakie przyrządy podlegają legalizacji

Prawna kontrola metrologiczna jest wymagana dla wszystkich przyrządów, które mogą być stosowane do:

 • określania masy w obrocie handlowym,
 • określania masy dla obliczenia opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych typów opłat,
 • określania masy podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów,
 • określania masy pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia,
 • określania masy przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
 • określania ceny na podstawie masy przy sprzedaży konsumenckiej oraz przy paczkowaniu towarów.

W jaki sposób wykonywana jest metrologiczna kontrola prawna

 • poprzez zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego na podstawie badania typu - przed wprowadzeniem przyrządu pomiarowego do obrotu - obowiązek producenta wagi
 • legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową - przed wprowadzeniem danego egzemplarza przyrządu pomiarowego do obrotu lub użytkowania - obowiązek producenta wagi
 • legalizację ponowną - w stosunku do przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania - obowiązek użytkownika wagi

Kto jest upoważniony do wykonywania legalizacji

Zgodnie z ustawą "Prawo o miarach", prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana przez organy administracji miar oraz w zakresie udzielonych uprawnień, przez upoważnione do tego podmioty.

Legalizacja pierwotna

W przypadku zakupu wagi z legalizacją, producent zgodnie z prawem dokonuje legalizacji pierwotnej. Na wadze zgodnej z wymaganiami zostają umieszczone obowiązkowo następujące oznaczenia i cechy:

 • oznakowanie CE, dodatkowe oznakowanie metrologiczne składające się z dużej litery „M” i dwóch ostatnich cyfr roku, w którym zostało ono umieszczone, otoczonych prostokątem. Wysokość prostokąta jest równa wysokości oznakowania CE. Oznakowanie CE oraz dodatkowe oznaczenie metrologiczne umieszczone jest na wadze lub na jej tabliczce znamionowej w sposób czytelny, widoczny i nieusuwalny,
 • numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej
 • nazwa producenta, nazwa handlowa lub znak towarowy
 • oznaczenie klasy dokładności, zamieszczone w elipsie
 • obciążenie maksymalne, w postaci „Max ...”
 • obciążenie minimalne, w postaci „Min ...”
 • wartość działki legalizacyjnej, w postaci „e= ...”
 • typ, partia lub numer fabryczny
 • cechy zabezpieczające

Do wagi dołączana jest deklaracja zgodności wystawiona przez producenta wagi.

Legalizacja ponowna wagi - obowiązek użytkownika wagi

Wagi z wykupioną opcją legalizacji są zalegalizowane przez producenta wagi w Okręgowym Urzędzie Miar lub upoważnionej Jednostce Notyfikowanej, odpowiednio opieczętowane cechami legalizacyjnymi oraz posiadają obowiązkową deklarację zgodności wystawioną przez producenta wagi. Termin ważności takiej legalizacji wynosi 2 lata.

Przed upływem ważności legalizacji pierwotnej użytkownik wagi na obowiązek zgłoszenia wagi do legalizacji ponownej. Okres ważności legalizacji ponownej wynosi 25 miesięcy

W jakich przypadkach waga powinna być zgłoszona do legalizacji ponownej

 • przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej
 • w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia cech legalizacyjnych lub cech zabezpieczających
 • po naprawie urządzenia

Co jest niezbędne do zgłoszenia wagi do legalizacji ponownej

 • urządzenie pomiarowe, czyste i nieuszkodzone
 • w przypadku przyrządu pomiarowego zgłaszanego do legalizacji ponownej po raz pierwszy po dokonaniu oceny zgodności(czyli legalizacji pierwotnej), kopia deklaracji zgodności dostarczona przy zakupie wagi
 • nieuszkodzone cechy legalizacyjne i zabezpieczające na urządzeniu

Co jest sprawdzane podczas legalizacji ponownej

 • sam przyrząd pomiarowy pod względem jego ewentualnego uszkodzenia oraz istnienia wymaganych oznaczeń i cech
 • zgodność charakterystyk metrologicznych z wymaganiami

Gdzie można zgłaszać wagę do legalizacji ponownej

 • legalizację ponowną można przeprowadzić samodzielnie składając wniosek w Obwodowym Urzędzie Miar. W zależności od nośności wagi wagę można legalizować w Obwodowym Urzędzie Miar dostarczając samodzielnie urządzenie lub w miejscu jego użytkowania (należy wtedy pamiętać o zamówieniu w urzędzie odpowiedniej ilości wzorców masy do sprawdzenia wagi)
 • przeprowadzenie procedury legalizacji ponownej wag przemysłowych firmy KPZ mogą Państwo zlecić również w naszej firmie. Zaletą takiego rozwiązania jest pewność że waga przejdzie poprawnie proces legalizacji ponownej, gdyż przed jej wykonaniem, wykonujemy gruntowny przegląd wagi i jej kalibrację ponowną. W przypadku wykrycia zużytych części przed wykonaniem legalizacji przesyłamy kosztorys do Państwa akceptacji. W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie formularza na podstawie którego prześlemy stosowną ofertę wykonania usługi
 • legalizację ponowną można również zlecić wyspecjalizowanym firmom z branży wagarskiej znajdującym się w danym regionie.
Systemowe rozwiązania przeciwepidemiczne dla firm

Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom i Klientom

Oferujemy szeroką gamę produktów do dezynfekcji i zachowania czystości nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu.

Firmy zainteresowane stałymi dostawami środków do dezynfekcji lub większymi ilościami odzieży jednorazowej zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego, celem ustalenia warunków współpracy.

Profesjonalne środki do dezynfekcji

Środki do dezynfekcji małych i dużych powierzchni · Ściereczki antybakteryjne Morana · Dezynfekcja i pielęgnacja rąk

Jednorazowa odzież ochronna

Do zastosowania wszędzie tam gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne.

Fartuchy i komplety ochronne · czepki higieniczne · rękawiczki nitrylowe · maski higieniczne i FFP2

Do góry
 • strona główna
 • mapa strony
 • wyślij e-mail